วิสัยทัศน์ (Vision)


"เป็นผู้นำด้านอุตสหกรรมการผลิตยางในระดับนานาชาติ และมุ่งหมายให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน"


พันธกิจ (Mission)


ความมุ่งหมายพื้นฐานในการจัดตั้งขององค์กร ที่จะดำเนินในระยะยาว หรือเป็นขอบเขตในการดำเนินงานขององค์กรหรือบริษัทก็ได้ ดังนั้นพันธกิจจะบ่งบอกว่าธุรกิจขององค์กรคืออะไร อะไรคือสิ่งที่องค์กรต้องการจะเป็นและบางครั้งอาจจะแสดงสิ่งที่องค์กรกำลังให้บริการแก่ลูกค้าอยู่ ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการPolynet มุ่งเน้นที่จะสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความปราถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำ งานให้สำเร็จ
Polynet มุ่งเน้นที่จะค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ เหนือความคาดหวัง
Polynet มุ่งเน้นในการเป็นพันธมิตรกับลูกค้าทั้งภายในลัภายนอกทุกกระบวนการ Supply Chain
Polynet มุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศในการทำงาน เพื่อให้ที่ทำงานเหมือนบ้านหลังที่ 2

วัฒนธรรมองค์กร


สิ่งที่สะท้อนถึงบุคลิกภาพ ซุ่งผู้บริหารของบริษัท เห็นพร้องต้องกันว่าเป็นวิ่งที่องค์กรมีหรือควรที่จะมีก่อนที่จะ ไปสู่ความมุ่งหวังในอนาคต ทั้งที่เพื่อให้สามารถถ่ายทอดหรือสื่อสาร ค่านิยมหลักของบริษัท ไปสู่พนักงานได้ โดยง่ายและสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้อยู่ภายใต้กรอบของคุณค่าบริษัท ตลอดจนทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท สามารถรับรู้คุณค่าขององค์กรได้ ซึ่งประกอบด้วย


P - Passion and Spirit เปี่ยมพลังและทุ่มเท


O - On Top Quality คำนึงถึงคุณภาพสูงสุด


L - Leading Inprovement มุ่งมั่นปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


Y - You're Owner ร่วมเป็นเจ้าขององค์กร


N - Now Responsible สร้างนิสัยความรับผิดชอบ


E - Execution Sefety ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย


T - Teamwork and Collaboration สร้างทีมและทำงานร่วมกันด้วยความสุข

Let us help you grow your business.